پرسشنامه، روانشناسی

پرسشنامه شیوه فرزند پروری والدین

هدف: بررسی شیوه های مختلف مورد استفاده والدین در پرورش فرزندان تعداد سوال: ۳۰ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: ساعتچی. محمود ، کامکاری. کامبیز، عسکریان. مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش…

ادامه مطلب

پرسشنامه، روانشناسی، علوم اجتماعی، مشاوره

پرسشنامه وقایع و تغییرات زندگی خانوادگی جوانان

هدف: سنجش استرس در بزرگسالان جوان تعداد سوال: ۴۶ روش نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: : ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت ۱۳۸۷ همین الان…

ادامه مطلب

پرسشنامه، روانشناسی، مشاوره

پرسشنامه مشکلات شخص با خواهر

هدف: اندازه گیری مشکلات شخص با خواهر تعداد سوال: ۲۵ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: ثنایی، باقر و همکاران. مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج. انتشارارت بعثت ۱۳۸۷ همین الان دانلود کنید قیمت:…

ادامه مطلب

پرسشنامه، روانشناسی، مشاوره

پرسشنامه پرخاشگری AGQ

هدف: سنجش میزان پرخاشگری افراد تعداد سوال: ۳۰ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: ساعتچی. محمود، کامکاری. کامبیز، عسکریان. مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش . ۱۳۸۹ همین الان دانلود کنید قیمت:…

ادامه مطلب

پرسشنامه، روانشناسی، مشاوره

پرسشنامه پرخاشگری (AQ)

هدف: سنجش چهار جنبه از پرخاشگری تعداد سوال: ۲۹ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت ۱۳۸۷ همین الان دانلود…

ادامه مطلب

پرسشنامه، روانشناسی، مشاوره

پرسشنامه سنجش مهارت های کنترل خشم

هدف: سنجش میزان توانایی افراد در مهارت های کنترل خشم تعداد سوال: ۸ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد منبع: حاجتی، فرشته السادات . اکبرزاده، نسرین و خسروی ، زهره . تاثیر آموزش برنامه ترکیبی درمان شناختی رفتاری با…

ادامه مطلب

پرسشنامه، روانشناسی، علوم اجتماعی، مشاوره

پرسشنامه بررسی انسجام خانوادگی

هدف: بررسی میزان انسجام خانواده و همبستگی بین افراد خانواده تعداد سوال: ۲۸ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: ساعتچی. محمود ، کامکاری. کامبیز، عسکریان. مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش .…

ادامه مطلب

پرسشنامه، روانشناسی، علوم اجتماعی، مشاوره

پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده

هدف: ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده تعداد سوال: ۴۰ روش نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: ثنایی ، باقر و همکاران. مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج. انتشارارت بعثت ۱۳۸۷ همین الان دانلود کنید…

ادامه مطلب

پرسشنامه، روانشناسی، علوم اجتماعی، مشاوره

پرسشنامه انعطاف پذیری خانواده (فرم کوتاه)

هدف: بررسی میزان انعطاف پذیری موجود در خانواده تعداد سوال: ۱۶ روش نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: ساعتچی. محمود، کامکاری. کامبیز، عسکریان. مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش . ۱۳۸۹ همین الان…

ادامه مطلب

پرسشنامه، روانشناسی، علوم اجتماعی، مشاوره

پرسشنامه حساسیت خانواده به فرزند

هدف: اندازه گیری میزان حساسیت والدین نسبت به فرزندان تعداد سوال: ۱۰۱ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد ماخذ :آزمایشگاه روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی همین الان دانلود کنید قیمت: فقط 3400 تومان پرسشنامه حساسیت خانواده به فرزند