پرسشنامه، روانشناسی، مشاوره

مقیاس درون گرایی – برون گرایی (میشل گوکلن)

هدف: بررسی درونگرایی یا برون گرایی افراد تعداد سوال: ۵۰ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد نرم: دارد منبع : گنجی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت . نشر ساوالان . ۱۳۸۰ همین الان دانلود کنید قیمت: فقط ۲۴۰۰ تومان…

ادامه مطلب

پرسشنامه، روانشناسی، مشاوره

پرسشنامه درون گرایی – برون گرایی

هدف: بررسی درون گرایی و برون گرایی بودن در افراد مختلف تعداد سوال: ۱۹ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: ندارد منبع: موسسه روان تجهیز همین الان دانلود کنید قیمت: فقط ۱۰۰۰ تومان پرسشنامه درون گرایی – برون گرایی دورن گرا…

ادامه مطلب

پرسشنامه، روانشناسی، مشاوره

پرسشنامه کم رویی

هدف: اندازه گیری میزان کم رویی افراد تعداد سوال: ۴۴ روش نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد منبع: ثنایی، باقر و همکاران. مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج. انتشارارت بعثت ۱۳۸۷ همین الان دانلود کنید قیمت: فقط 1900 تومان پرسشنامه…

ادامه مطلب

پرسشنامه، روانشناسی، مشاوره

پرسشنامه مکان هندسی چند بعدی کنترل

هدف: ارزیابی شیوه کنترل زندگی افراد تعداد سوال: ۹ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد منبع: چارلز اس. کارور و مایکل اف. شی یر. نظریه های شخصیت. ترجمه احمد رضوانی. معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی. ۱۳۷۵ همین الان دانلود…

ادامه مطلب

پرسشنامه، روانشناسی، مشاوره

پرسشنامه منبع کنترل درونی

هدف: بررسی منبع کنترل درونی افراد (درونی  بودن، شانس، افراد مسلط) تعداد سوال: ۲۴ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد ماخذ : گنجی، حمزه. ارزشیابی شخصیت. نشر ساوالان. ۱۳۸۰ همین الان دانلود کنید قیمت: فقط ۲۴۰۰ تومان پرسشنامه منبع…

ادامه مطلب

پرسشنامه، روانشناسی، مشاوره

پرسشنامه رابطه ولی- فرزندی: مادر

هدف: بررسی نوع رابطه ولی-فرزندی (مادر و فرزندان) تعداد سوال: ۲۴ روش نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت ۱۳۸۷ همین…

ادامه مطلب

پرسشنامه، روانشناسی، مشاوره

پرسشنامه رابطه ولی- فرزندی: پدر

هدف: سنجش کیفیت روابط ولی – فرزندی (پدر و فرزندان) تعداد سوال: ۲۴ روش نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت…

ادامه مطلب

پرسشنامه، روانشناسی، مشاوره

پرسشنامه سنجش الگوهای سخت انظباطی (PHDS)

هدف: بررسی الگوهای انظباطی والدین تعداد سوال: ۵۰ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد روایی و پاییی: دارد منبع: ساعتچی. محمود ، کامکاری. کامبیز، عسکریان. مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش . ۱۳۸۹ همین الان دانلود کنید…

ادامه مطلب

پرسشنامه، روانشناسی، مشاوره

پرسشنامه مشکلات شخص با برادر

هدف: اندازه گیری مشکلات شخص با برادر تعداد سوال: ۲۵ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: ثنایی، باقر و همکاران. مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج. انتشارارت بعثت ۱۳۸۷ همین الان دانلود کنید قیمت:…

ادامه مطلب