پرسشنامه، تربیت بدنی، روانشناسی، سایر رشته ها

پرسشنامه شیوه زندگی

هدف: بررسی شیوه زندگی افراد تعداد سوال: ۴۳ نرم یا هنجار: دارد منبع: ژندا، لوئیس.آزمون های شخصیت.ترجمه بشارت و حبیب نژاد.انتشارات آییژ،بهار ۱۳۸۸ همین الان دانلود کنید قیمت: فقط 1900 تومان پرسشنامه شیوه زندگی واژه “life style” به معنای «سبک…

ادامه مطلب

پرسشنامه، روانشناسی، سایر رشته ها، مشاوره

پرسشنامه رومانتیک بودن

هدف: اندازه گیری میزان رمانتیک بودن افراد تعداد سوال: ۳۱ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد منبع : گنجی، حمزه. ارزشیابی شخصیت. نشر ساوالان. ۱۳۸۰ همین الان دانلود کنید قیمت: فقط ۱۸۰۰ تومان پرسشنامه رومانتیک بودن رومانتيك بودن يعني…

ادامه مطلب

پرسشنامه، روانشناسی، سایر رشته ها، مشاوره

پرسشنامه اضطراب امتحان : نگرانی و افکار منفی

هدف: اندازه گیری اضطراب امتحان در دانش آموزان  و دانشجویان تعداد سوال: ۱۰ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد منبع: چارلز اس. کارور و مایکل اف . شی یر . نظریه های شخصیت . ترجمه احمد رضوانی . معاونت…

ادامه مطلب

پرسشنامه، سایر رشته ها، علوم اجتماعی، مشاوره

پرسشنامه ارزیابی توانایی جرّ و بحث

هدف: ارزیابی توانایی جرّ و بحث  تعداد سوال: ۲۰ روش نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد ماخذ : گنجی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت . نشر ساوالان . ۱۳۸۰ همین الان دانلود کنید قیمت: فقط ۱۸۰۰ تومان پرسشنامه ارزیابی توانایی جرّ…

ادامه مطلب

پرسشنامه، روانشناسی، سایر رشته ها، علوم اجتماعی، مشاوره

پرسشنامه سازگاری بل

هدف: ارزیابی ابعاد مختلف سازگاری (سازگاری در خانه، سازگاری بهداشتی، سازگاری اجتماعی، سازگاری عاطفی و سازگاری شغلی) تعداد سوال: ۱۶۰ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: فتحی آشتیانی؛ علی و داستانی؛ محبوبه . آزمون…

ادامه مطلب

پرسشنامه، روانشناسی، سایر رشته ها، علوم اجتماعی، مشاوره

پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ (AISS)

هدف: تفکیک دانش آموزان دبیرستانی با سازگاری خوب (از نظر حوزه های سازگاری عاطفی، اجتماعی و آموزشی) از دانش آموزان با سازگاری ضعیف تعداد سوال: ۶۰ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: ساعتچی. محمود…

ادامه مطلب

پرسشنامه، پزشکی، روانشناسی، سایر رشته ها، مشاوره

پرسشنامه احقاق جنسی هالبرت

هدف: سنجش میزان احقاق جنسی تعداد سوال: ۲۵ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: ثنایی، باقر و همکاران. مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج. انتشارارت بعثت ۱۳۸۷ همین الان دانلود کنید قیمت: فقط ۱۹۰۰…

ادامه مطلب