پرسشنامه، پزشکی، تربیت بدنی، روانشناسی

پرسشنامه روابط چند بعدی بدن

هدف: ارزیابی تصور از بدن تعداد سوال: ۴۶ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد پایایی: دارد منبع: ژندا، لوئیس.آزمون های شخصیت.ترجمه بشارت و حبیب نژاد.انتشارات آییژ،بهار ۱۳۸۸ همین الان دانلود کنید قیمت: فقط ۲۹۰۰ تومان پرسشنامه روابط چند بعدی…

ادامه مطلب

پرسشنامه، تربیت بدنی، روانشناسی، سایر رشته ها

پرسشنامه شیوه زندگی

هدف: بررسی شیوه زندگی افراد تعداد سوال: ۴۳ نرم یا هنجار: دارد منبع: ژندا، لوئیس.آزمون های شخصیت.ترجمه بشارت و حبیب نژاد.انتشارات آییژ،بهار ۱۳۸۸ همین الان دانلود کنید قیمت: فقط 1900 تومان پرسشنامه شیوه زندگی واژه “life style” به معنای «سبک…

ادامه مطلب

پرسشنامه، تربیت بدنی، روانشناسی، مشاوره

پرسشنامه سخت کوشی کوباسا

هدف: ارزیابی میزان سخت کوشی از ابعاد مختلف (تعهد، کنترل، مبارزه طلبی) تعداد سوال: ۴۵ روش نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد هنجار: دارد منبع: ژندا، لوئیس. آزمون های شخصیت. ترجمه بشارت و حبیب نژاد. انتشارات…

ادامه مطلب

پرسشنامه، تربیت بدنی، روانشناسی، مشاوره

پرسشنامه چهار بعدی میزان اضطراب

هدف: ارزیابی میزان اضطراب و انواع آن (اضطراب رفتاری، اضطراب شناختی، اضطراب بدنی و اضطراب احساسی) تعداد سوال: ۶۰ شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد نرم یا هنجار: دارد منبع: ژندا، لودیس. آزمون های شخصیت. ترجمه بشارت و حبیب نژاد.…

ادامه مطلب

پرسشنامه، پزشکی، تربیت بدنی، روانشناسی، مشاوره

پرسشنامه تصور از خود بک (BSCT)

هدف: بررسی تصور افراد از خودشان از جنبه های مختلف تعداد سوال: ۲۵ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: فتحی آشتیانی، علی.آزمون های روان شناختی – ارزشیابی شخصیت و سلامت روان.انتشارات بعثت.۱۳۸۸ همین الان…

ادامه مطلب

پرسشنامه، تربیت بدنی، روانشناسی، مشاوره

پرسشنامه ترس از موفقیت گود

هدف: اندازه گیری میزان ترس افراد از موفقیت تعداد سوال: ۲۹ روش تفسیر و نمره گذاری: دارد ماخذ : گنجی، حمزه. ارزشیابی شخصیت. نشر ساوالان. ۱۳۸۰ همین الان دانلود کنید قیمت: فقط ۲۴۰۰ تومان پرسشنامه ترس از موفقیت گود ترس…

ادامه مطلب

پرسشنامه، تربیت بدنی، روانشناسی، مشاوره

مقیاس عزت نفس روزنبرگ

هدف: اندازه گیری میزان عزت نفس افراد تعداد سوال: ۱۰ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد پایایی و روایی: دارد منبع : گنچی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت . نشرساوالان، ۱۳۹۱ همین الان دانلود کنید قیمت: فقط ۱۹۰۰ تومان…

ادامه مطلب

پرسشنامه، تربیت بدنی، روانشناسی، مشاوره

مقیاس خود پنداره کودکان پیرز – هریس (PHCSCS)

هدف: ارزیابی خودپنداره در کودکان تعداد سوال: ۸۰ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد نرم و هنجار: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: ساعتچی. محمود ، کامکاری. کامبیز، عسکریان. مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش . ۱۳۸۹…

ادامه مطلب

پرسشنامه، تربیت بدنی، روانشناسی، مشاوره

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت

هدف: بررسی میزان عزت نفس در افراد تعداد سوال: ۵۸ روش نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد مقیاس دروغ سنجی: دارد روایی و پایایی: دارد ماخذ : گنجی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت . نشر ساوالان . ۱۳۸۰ همین الان…

ادامه مطلب

پرسشنامه، تربیت بدنی، روانشناسی، مشاوره

پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS- 21

هدف: بررسی افسردگی، اضطراب، استرس تعداد سوال: ۲۱ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: فتحی آشتیانی ، علی . آزمون های روان شناختی – ارزشیابی شخصیت و سلامت روان . انتشارات بعثت . ۱۳۸۸…

ادامه مطلب